Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu – విష్ణు సహస్రనామం Lyrics

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu, విష్ణు సహస్రనామం Lyrics, Get Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu for Free to Read Online in Telugu. Vishnu Sahasranamam Lyrics – విష్ణు సహస్రనామం.

Song NameVishnu Sahasranamam
SingerM. S. Subbulakshmi
Release Date2010-01-07
Digital Rights HolderSaregama Music United States, Onestopmusic
SourceLink
Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu

Get Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu, విష్ణు సహస్రనామం Lyrics, Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu for Free to Read Online. Vishnu Sahasranamam Lyrics – విష్ణు సహస్రనామం. Also Checkout Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi.

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే || 1 ||

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ |
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే || 2 ||

వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || 4 ||

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || 5 ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే |
సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే || 6 ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్ |
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 7 ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |
శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
శ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః |
యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్య భాషత || 8 ||

యుధిష్ఠిర ఉవాచ
కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం
స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్-మానవాః శుభమ్ || 9 ||

కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః |
కిం జపన్-ముచ్యతే జంతుర్-జన్మసంసార బంధనాత్ || 10 ||

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ
జగత్ప్రభుం దేవదేవ మనంతం పురుషోత్తమమ్ |
స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుషః సతతోత్థితః || 11 ||

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయమ్ |
ధ్యాయన్ స్తువన్నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ || 12 ||

అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరమ్ |
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వ దుఃఖాతిగో భవేత్ || 13 ||

బ్రహ్మణ్యం సర్వ ధర్మఙ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్ |
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్|| 14 ||

ఏష మే సర్వ ధర్మాణాం ధర్మో‌ధిక తమోమతః |
యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా || 15 ||

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః |
పరమం యో మహద్ బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణమ్ | 16 ||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళమ్ |
దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యోవ్యయః పితా || 17 ||

యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే |
యస్మింశ్చ ప్రలయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే || 18 ||

తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే |
విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శ్రుణు పాప భయాపహమ్ || 19 ||

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః |
ఋషిభిః పఋగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే || 20 ||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ||
ఛందోనుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః || 21 ||

అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తిర్ దేవకి నందనః |
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే || 22 ||

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరమ్ ||
అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్ || 23 ||

పూర్వన్యాసః

అస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ||
శ్రీ వేద వ్యాసో భగవాన్ ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛందః |
శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా |
అమృతాం శూద్భవో భానురితి బీజమ్ |
దేవకీ నందనః స్రష్టేతి శక్తిః |
ఉద్భవః, క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్రః |
శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్ |
శాంగ ధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రమ్ |
రథాంగ పాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్ |
త్రిసామా సామగః సామేతి కవచమ్ |
ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః |
ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః ||
శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానమ్ |
శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్థే సహస్ర నామ జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్

క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానామ్ |
మాలాక్లుప్తా సనస్థః స్ఫటికమణి నిభైర్-మౌక్తికైర్-మండితాంగః |
శుభ్రైరభ్రై రదభ్రై రుపరివిరచితైర్-ముక్త పీయూష వర్షైః
ఆనందీ నః పునీయా దరినలిన గదా శంఖపాణిర్-ముకుందః || 1 ||

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్-వియదసుర నిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చ నేత్రే |
కర్ణావాశాః శిరోద్యౌర్-ముఖమపి దహనో యస్య వాస్తేయ మబ్ధిః |
అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నరఖగగో భోగి గంధర్వ దైత్యైః |
చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువన వపుశం విష్ణుమీశం నమామి || 2 ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ !

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశమ్ |
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగమ్ |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్ధ్యాన గమ్యమ్ |
వందే విష్ణుం భవ భయ హరం సర్వ లోకైక నాథమ్ || 3 ||

మేఘ శ్యామం పీత కౌశేయ వాసం శ్రీవత్సాకం కౌస్తుభోద్భాసితాంగమ్ |
పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్|| 4 ||

నమః సమస్త భూతానామ్ ఆది భూతాయ భూభృతే |
అనేకరూప రూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే || 5||

సశంఖచక్రం సకిరీట కుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణమ్ |
సహార వక్షఃస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్ | 6||

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి
ఆసీనమంబుదశ్యామ మాయతాక్ష మలంకృతమ్ || 7 ||

చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసమ్
రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే || 8 ||

ఓం

విశ్వం విష్ణుర్ వశట్కారో భూతభవ్య భవత్ ప్రభుః |
భూతకృద్ భూతభృద్-భావో భూతాత్మా భూత భావనః || 1 ||

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః |
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్శేత్రఙ్ఞోక్షర ఏవ చ || 2 ||

యోగో యోగ విదాం నేతా ప్రధాన పురుషేశ్వరః |
నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః || 3 ||

సర్వః శర్వః శివః స్థ్రాణుర్-భూతాదిర్-నిధిరవ్యయః |
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః || 4 ||

స్వయంభూః శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః |
అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః || 5 ||

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః |
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః || 6 ||

అగ్రాహ్యః శాశ్వతో కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః |
ప్రభూత స్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్ || 7 ||

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః |
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః || 8 ||

ఈశ్వరో విక్రమీధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః |
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతఙ్ఞః కృతిరాత్మవాన్|| 9 ||

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః |
అహ-స్సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వ దర్శనః || 10 ||

అజ స్సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః |
వృషా కపిరమేయాత్మా సర్వయోగ వినిసృతః || 11 ||

వసుర్ వసుమనాః సత్యః సమాత్మాస్సమ్మితః సమః |
అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః || 12 ||

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్ విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః |
అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్ వరారోహో మహాతపాః || 13 ||

సర్వగః సర్వ విద్భానుర్ విష్వక్సేనో జనార్దనః |
వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిః || 14 ||

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః |
చతురాత్మా చతుర్ వ్యూహః చతుర్దంష్ఠ్రః చతుర్భుజః || 15 ||

భ్రాజిష్నుర్ భోజనం భోక్తా సహిష్నుర్ జగదాదిజః |
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః || 16 ||

ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః |
అతీంద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః || 17 ||

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః || 18 ||

మహాబుద్ధిర్ మహావీర్యో మహాశక్తిర్ మహాద్యుతిః |
అనిర్ దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రి ధృక్ః || 19 ||

మహేశ్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాంగతిః |
అనిరుద్ధః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః || 20 ||

మరీచిర్ దమనో హంసః సుపర్నో భుజగోత్తమః |
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః || 21 ||

అమృత్యుః సర్వదృక్-సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః |
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా || 22 ||

గురుర్ గురుతమో ధామః సత్ స్సత్య పరాక్రమః |
నిమిషో నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః || 23 ||

అగ్రణీః గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయోనేతా సమీరణః
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || 24 ||

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః |
అహః సంవర్తకో వహ్ని రనిలో ధరణీధరః || 25 ||

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్ విశ్వభుగ్ విభుః |
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్ జహ్నుర్ నారాయణో నరః || 26 ||

అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్ట కృచ్ఛుచిః |
సిద్ధార్థః సిద్ధ సంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధి సాధనః || 27 ||

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్ వృషపర్వా వృషోదరః |
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః || 28 ||

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః |
నైకరూపో బృహద్ రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః || 29 ||

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః |
ఋద్దః స్పష్టాక్షరో మంత్ర శ్చంద్రాంశుర్ భాస్కరద్యుతిః || 30 ||

అమృతాం శూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః |
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః || 31 ||

భూతభవ్య భవన్నాథః పవనః పావనో నలః |
కామహా కామకృత్ కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః || 32 ||

యుగాది కృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః |
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్ || 33 ||

ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః |
క్రోధహా క్రోధ కృత్కర్తా విశ్వబాహుర్ మహీధరః || 34 ||

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః |
అపాం నిధిరధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః || 35 ||

స్కందః స్కందధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః |
వాసుదేవో బృహద్ భానురాదిదేవః పురంధరః || 36 ||

అశోకస్తారణ స్తారః శూరః శౌరిర్-జనేశ్వరః |
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మ నిభేక్షణః || 37 ||

పద్మనాభో రవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ |
మహర్ధిర్-ఋద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః || 38 ||

అతులః శరభో భీమః సమయఙ్ఞో హవిర్హరిః |
సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః || 39 ||

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్ దామోదరః సహః |
మహీధరో మహాభాగో వేగవాన మితాశనః || 40 ||

ఉద్భవః, క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః |
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః || 41 ||

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః |
పరర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః || 42 ||

రామో విరామో విరజో మార్గోనేయో నయోనయః |
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మోధర్మ విదుత్తమః || 43 ||

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః |
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః || 44 ||

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః |
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః || 45 ||

విస్తారః స్థావర స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ |
అర్థో నర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః || 46 ||

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూద్ధర్మయూపో మహామఖః |
నక్షత్రనేమిర్ నక్షత్రీ క్షమః, క్షామః సమీహనః || 47 ||

యఙ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాంగతిః |
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వఙ్ఞో ఙ్ఞానముత్తమమ్ || 48 ||

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ |
మనోహరో జితక్రోధో వీర బాహుర్ విదారణః || 49 ||

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్| |
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః || 50 ||

ధర్మగుబ్ ధర్మకృద్ ధర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరమ్||
అవిఙ్ఞాతా సహస్త్రాంశుర్ విధాతా కృతలక్షణః || 51 ||

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూత మహేశ్వరః |
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్ గురుః || 52 ||

ఉత్తరో గోపతిర్ గోప్తా ఙ్ఞానగమ్యః పురాతనః |
శరీర భూతభృద్ భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః || 53 ||

సోమపో మృతపః సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః |
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః || 54 ||

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందో మిత విక్రమః |
అంభోనిధిరనంతాత్మా మహోదధి శయోంతకః || 55 ||

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః |
ఆనందో నందనోనందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః || 56 ||

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతఙ్ఞో మేదినీపతిః |
త్రిపదస్-త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్ || 57 ||

మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కనకాంగదీ |
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్ర గదాధరః || 58 ||

వేధాః స్వాంగో జితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణో చ్యుతః |
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః || 59 ||

భగవాన్ భగహా నందీ వనమాలీ హలాయుధః |
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్నుర్ గతిసత్తమః || 60 ||

సుధన్వా ఖండపరశుర్ దారుణో ద్రవిణప్రదః |
దివస్పృక్ సర్వ దృగ్వాసో వాచస్పతిరయోనిజః || 61 ||

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ |
సన్యాస కృచ్ఛమః శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణమ్| 62 ||

శుభాంగః శాంతిదః స్రష్ఠా కుముదః కువలేశయః |
గోహితో గోపతిర్ గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః || 63 ||

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః |
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః || 64 ||

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః || 65 ||

స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్-జ్యోతిర్-గణేశ్వరః |
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తి చ్ఛిన్న సంశయః || 66 ||

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షు రనీశః శాశ్వతస్థిరః |
భూశయో భూషణో భూతిర్ విశోకః శోకనాశనః || 67 ||

అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః |
అనిరుద్ధో ప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నో మిత విక్రమః || 68 ||

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరః జనేశ్వరః |
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః || 69 ||

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః |
అనిర్దేశ్యవపుర్ విష్ణుర్ విరో నంతో ధనంజయః || 70 ||

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః |
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః || 71 ||

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః |
మహాక్రతుర్ మహాయజ్వా మహాయఙ్ఞో మహాహవిః || 72 ||

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః |
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః || 73 ||

మనోజవ స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః |
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్ వసుమనా హవిః || 74 ||

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః |
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః || 75 ||

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయోనలః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః || 76 ||

విశ్వమూర్తిర్ మహామూర్తిర్ దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్ |
అనేక మూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః || 77 ||

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్తత్ పదమ నుత్తమమ్ |
లోకబంధుర్ లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః || 78 ||

సువర్ణవర్ణో హేమాంగో వరాంగశ్చందనాంగదీ |
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతా శీరచలశ్చలః || 79 ||

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృత్|
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః || 80 ||

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్ర భృతాంవరః |
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః || 81 ||

చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహు శ్చతుర్వ్యూహ శ్చతుర్గతిః |
చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేద విదేకపాత్ || 82 ||

సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః |
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా || 83 ||

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుః తంతువర్ధనః |
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః || 84 ||

ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః |
అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ || 85 ||

సువర్ణబిందు రక్షోభ్యః సర్వవాగీ శ్వరేశ్వరః |
మహాహృదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః || 86 ||

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః |
అమృతాశో మృతవపుః సర్వఙ్ఞః సర్వతోముఖః || 87 ||

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః |
న్యగ్రోధో దుంబరో శ్వత్థః ఛాణూరాంధ్ర నిషూదనః || 88 ||

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః |
అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్ భయనాశనః || 89 ||

అణుర్ బృహత్ కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ |
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః || 90 ||

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః |
ఆశ్రమః శ్రమణః, క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః || 91 ||

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః |
అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః || 92 ||

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్య ధర్మ పరాయణః |
అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః || 93 ||

విహాయ సగతిర్ జ్యోతిః సురుచిర్ హుతభుగ్విభుః |
రవిర్ విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః || 94 ||

అనంతో హుతభుగ్ భోక్తా సుఖదో నైకజోగ్రజః |
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకధిష్ఠాన మద్భుతః || 95 ||

సనాత్ సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః |
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్ స్వస్తిః స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః || 96 ||

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాశనః |
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః || 97 ||

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః, క్షమిణాం వరః |
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః || 98 ||

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః |
వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థితః || 99 ||

అనంతరూప నంత శ్రీర్ జితమన్యుర్ భయాపహః |
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః || 100 ||

అనాదిర్ భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః |
జననో జనజన్మాదిర్ భీమో భీమ పరాక్రమః || 101 ||

ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః |
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః || 102 ||

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః |
తత్త్వం తత్త్వ విదేకాత్మా జన్మమృత్యు జరాతిగః || 103 ||

భూర్భువః స్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః |
యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్ యజ్వా యఙ్ఞాంగో యఙ్ఞవాహనః || 104 ||

యఙ్ఞభృత్ యఙ్ఞకృత్ యఙ్ఞీ యఙ్ఞభుక్ యఙ్ఞసాధనః |
యఙ్ఞాంతకృత్ యఙ్ఞ గుహ్య మన్నమన్నాద ఏవ చ || 105 ||

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః |
దేవకీనందనః స్రష్ఠా క్షితీశః పాపనాశనః || 106 ||

శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శాంగ ధన్వా గదాధరః |
రథాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః || 107 ||

శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి |
వనమాలీ గదీ శాంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ |
శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్ వాసుదేవో భిరక్షతు || 108 ||

Frequently Asked Questions

What are Benefits of chanting Vishnu Sahasranamam(విష్ణు సహస్రనామం)?

Vishnu Sahasranamam (విష్ణు సహస్రనామం) helps in removing obstacles, diseases, suffering and helps attain Moksha. Removes jealousy, greed and cleanses from the mind. It also helps to remove curses & misfortunes.

How Long does it take to chant Vishnu Sahasranamam Lyrics?

It takes around 25-35 minutes to chant Vishnu Sahasranamam Lyrics.

Who told Vishnu Sahasranamam?

Vishnu Sahasranama was told by Sage Vyasa. He was sanskrit scholar and author of many other classics.

Final Words: So Guys, this was the Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu or విష్ణు సహస్రనామం. Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu are very helpful in attaining inner peace. విష్ణు సహస్రనామం is very divine create by sage Vyasa. So Guys Chant Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu Daily.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Comments will appear here once approved by moderator to reduce spam. Thanks!